ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู2 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน


  

เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
5. ประกาศนายทะเบียนสมาคม  ประจำกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพฯ
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
     
เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
10. คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่
11. คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่
12. โครงสร้างองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่
13. โครงสร้างองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี แผนกบุคลากร กฟฉ.2 อาคาร 1 ชั้น 2
14. พื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี แผนกบุคลากร กฟฉ.2 อาคาร 1 ชั้น 2
15. คณะผู้บริหาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี แผนกบุคลากร กฟฉ.2 อาคาร 1 ชั้น 2
 16.  โครงสร้างองค์กร  แผนกบุคลากร กฟฉ.2 อาคาร 1 ชั้น 2
     


                   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419  

เข้าชม : 1952

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำ
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน