ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน


  

เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง กองจัดการทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
2. พิจารณากรณี กจท.(จ2)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
3. พิจารณาคืนหลักประกัน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
4. พิจารณาคืนหลักประกันของ สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
5. ขอรับเงินจากการริบหลักประกันซองประกวดราคา สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
6.
ประกาศผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.58, มี.ค.58, เม.ย.58  กองบัญชี
 7. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2557  กองบัญชี
8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558  กองบัญชี
9. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2558  กองบัญชี
10. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2557  กองบัญชี
11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558  กองบัญชี
12. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 ซี 01/2558  กองบัญชี
13. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2558  กองบัญชี
14. ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2558  กองบัญชี
15. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2558  กองบัญชี
16. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2558  กองบัญชี
17. ผลประกาศตกลงราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2558  กองบัญชี
18. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  กองบัญชี
19. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558  กองบัญชี
20. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2558  กองบัญชี
21. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2558  กองบัญชี
22. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2558  กองบัญชี
23. ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2558  กองบัญชี
24. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558  กองบัญชี
25. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558  กองบัญชี
26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558  กองบัญชี
27. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2558  กองบัญชี
28. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2558  กองบัญชี
29. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2558  กองบัญชี
30. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2558  กองบัญชี
31. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558  กองบัญชี
32. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558  กองบัญชี
33. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2558  กองบัญชี
34. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2558  กองบัญชี
35. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2558  กองบัญชี
36. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2558  กองบัญชี
37. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2558  กองบัญชี
38. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2558  กองบัญชี
39. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2558  กองบัญชี
40. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2558  กองบัญชี
41. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2558  กองบัญชี
42. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2558  กองบัญชี
43. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2558  กองบัญชี
44. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2558  กองบัญชี
45. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 34/2558  กองบัญชี
46. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2558  กองบัญชี
47. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2558  กองบัญชี
48. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 40/2558  กองบัญชี

 
เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ จฉ.(บห). พัสดุรอง 03/2559 เปิดซองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กองอำนวยการ
2. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ จฉ.(บห). พัสดุรอง 04/2559 เปิดซองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองอำนวยการ
3. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.(กบญ). พัสดุรอง 52/2559 เปิดซองวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
เรื่องที่ เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 03/2560 เปิดซองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
2. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 04/2560 เปิดซองวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
3. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 06/2560 เปิดซองวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
4. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 07/2560
กองบัญชี
5. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 08/2560 กองบัญชี
6. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 11/2560  กองบัญชี
7. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 10/2560
 กองบัญชี
8. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 12/2560  กองบัญชี
9. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 14/2560  กองบัญชี
10.
เรื่องที่              เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง กองจัดการทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
2. พิจารณากรณี กจท.(จ2)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
3. พิจารณาคืนหลักประกัน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
4. พิจารณาคืนหลักประกันของ สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
5. ขอรับเงินจากการริบหลักประกันซองประกวดราคา สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
6.
ประกาศผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.58, มี.ค.58, เม.ย.58 กองบัญชี
7. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2557 กองบัญชี
8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 กองบัญชี
9. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2558 กองบัญชี
10. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2557 กองบัญชี
11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 กองบัญชี
12. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 ซี 01/2558 กองบัญชี
13. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2558 กองบัญชี
14. ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2558 กองบัญชี
15. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2558 กองบัญชี
16. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2558 กองบัญชี
17. ผลประกาศตกลงราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2558 กองบัญชี
18. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 กองบัญชี
19. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558 กองบัญชี
20. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2558 กองบัญชี
21. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2558 กองบัญชี
22. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2558 กองบัญชี
23. ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2558 กองบัญชี
24. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 กองบัญชี
25. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 กองบัญชี
26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558 กองบัญชี
27. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2558 กองบัญชี
28. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2558 กองบัญชี
29. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2558 กองบัญชี
30. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2558 กองบัญชี
31. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558 กองบัญชี
32. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558 กองบัญชี
33. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2558 กองบัญชี
34. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2558 กองบัญชี
35. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2558 กองบัญชี
36. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2558 กองบัญชี
37. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2558 กองบัญชี
38. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2558 กองบัญชี
39. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2558 กองบัญชี
40. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2558 กองบัญชี
41. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2558 กองบัญชี
42. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2558 กองบัญชี
43. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2558 กองบัญชี
44. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2558 กองบัญชี
45. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 34/2558 กองบัญชี
46. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2558 กองบัญชี
47. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2558 กองบัญชี
48. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 40/2558 กองบัญชี


เรื่องที่              เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ จฉ.(บห). พัสดุรอง 03/2559 เปิดซองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กองอำนวยการ
2. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ จฉ.(บห). พัสดุรอง 04/2559 เปิดซองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองอำนวยการ
3. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ซส.(กบญ). พัสดุรอง 52/2559 เปิดซองวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
เรื่องที่ เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 03/2560 เปิดซองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
2. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 04/2560 เปิดซองวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
3. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 06/2560 เปิดซองวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 กองบัญชี
4. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 07/2560
กองบัญชี
5. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 08/2560 กองบัญชี            
6. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 11/2560 กองบัญชี
7. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 10/2560
กองบัญชี            
8.

ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 12/2560

กองบัญชี            

9.

ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 14/2560

กองบัญชี          

กองบัญชี            
10. ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.(กบญ).ฉ.2 พัสดุรอง 35/2560

กองบัญชี  

 
                   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419  

เข้าชม : 1444

มาตรา 9(8) -3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9(8) -2 แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ