ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู มาตรา 9(2) นโยบาย หรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)


  

เรื่องที่ เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
3. นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำนักผู้ว่าการ
4. สรุปข้อความสำคัญ แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาตร์ กฟภ. พ.ศ.2560-2563 คณะกรรมการประสานงานการจัดทำแผนวิสาหกิจ
5. ตอบข้อหารือกรณีผู้รับจ้างขอให้ กฟภ. ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และคืนเงินค่าปรับตามสัญญา สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
6. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร กรณีเช่าอาคารสำนักงาน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
7. ตอบข้อหารือการยื่นหลักประกันซองประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
8. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ
9. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส สำนักผู้ว่าการ
10.
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 สำนักผู้ว่าการ
11. สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักผู้ว่าการ
12. ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) สำนักผู้ว่าการ
13. นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
สำนักผู้ว่าการ
14. ตอบข้อหารือเรื่องการซ่อมแซมแก้ไขพัสดุภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
15. ตอบข้อหารือกรณีคู่สัญญา ไม่จัดส่งหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
16. ตอบข้อหารือการปรับลดงานและวงเงินในการจ้างบริษัท สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
17. ตอบข้อหารือการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน กฟจ.ขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์) สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
18. ตอบข้อหารือกรณี ขออนุญาตนำทรัพย์สินที่เช่าไปบางส่วนไปให้เช่าช่วง สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
19. หารือการจ้างตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
20. ตอบข้อหารือกรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอเพิ่มค่าตอบแทน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
21. ตอบข้อหารือกรณีการเปิดทางเข้า-ออก บริเวณที่ดินของ PEA ตามหนังสือร้องของชุมชน สำนักกฏหมาย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
22.
นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
     


                   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419  

เข้าชม : 1351

มาตรา 9(8) -3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9(8) -2 แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ