ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


  

คู่มือผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.

เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองฝึกอบรม
2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กองฝึกอบรม
3. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. แผนผังกระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนของ PEA
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน การสรุปข้อร้องเรียนและตรวจประเมินการจัดการเรื่องร้องเรียน (ด้านบริการ) ในภาพรวม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
6. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (ด้านบริการ) เฉพาะด้าน   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
     


คู่มือพนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

เรื่องที่  เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
3. คู่มือความรู้พื้นฐานแผนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
4. คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
5. ผังกระบวนงานที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานพร้อมกับติดตั้งมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
6. บันทึก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
7. บันทึก เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฉ.2 (เพิ่มเติม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
 8. คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี
 

                   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419  

เข้าชม : 1326

มาตรา 9(8) -3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9(8) -2 แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ