ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา


  

เรื่องที่ เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
1. มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักนายกรัฐมนตรี
2. พลังงานของไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
5. ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
6. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังคงค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
7.
ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
8. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
9. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
10. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย  และสิงคโปร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
11. การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี
12. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) สำนักนายกรัฐมนตรี
13. รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักนายกรัฐมนตรี
14. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
15. รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี
16. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
17. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำนักนายกรัฐมนตรี
18. การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี
19. การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
20. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล สำนักนายกรัฐมนตรี
21. ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
22. การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำนักนายกรัฐมนตรี
23. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม สำนักนายกรัฐมนตรี
24. ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักนายกรัฐมนตรี
25. รายงานผลการดำเนินการ ประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย - 2 ก.ย 2557) สำนักนายกรัฐมนตรี
26. โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน สำนักนายกรัฐมนตรี
27. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
28. ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สำนักนายกรัฐมนตรี
29. รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค 2557) สำนักนายกรัฐมนตรี
30. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) สำนักนายกรัฐมนตรี
31. การรายงานการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักนายกรัฐมนตรี
32. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557  -
33. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 -
34. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557  -
35. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557  -
36. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557  -
37. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 6/2557 -
38. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2557  -
39. มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1-8/2558 -


                   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419  

เข้าชม : 1477

มาตรา 9(8) -3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9(8) -2 แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ