ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา


  

info/ckfinder/userfiles/files/21_00.pdf
เรื่องที่   เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร   สถานที่จัดเก็บ
         
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557  
1.   ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2557
  กองบัญชี
2.   ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2557
  กองบัญชี
3.   ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2557
  กองบัญชี
4.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2557
ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2557
  กองบัญชี
5.   ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2557
ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2557
  กองบัญชี
6.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2557
ผลสอบประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2557
  กองบัญชี
7.
  ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2557
  กองบัญชี
8.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2557
ผลประกาศตามสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2557
  กองบัญชี
 9.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2557
ผลประกาศตามสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2557
  กองบัญชี
10.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557   กองบัญชี
11.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2557
  กองบัญชี
12.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557   กองบัญชี
13.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04.1/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 04.1/2557
  กองบัญชี
14.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี.01/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี.01/2557
  กองบัญชี
15.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557   กองบัญชี
16.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 คอนกรีต 01/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 คอนกรีต 01/2557
  กองบัญชี
17.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุหลัก 01/2557
ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุหลัก 01/2557
  กองบัญชี
18.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557   กองบัญชี
19.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2557
ผลประกาศตามสอบราคาเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2557
  กองบัญชี
20.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กองบัญชี
21.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กองบัญชี
22.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557   กองบัญชี
23.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2557
  กองบัญชี
24.   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องตกลงราคาเลขที่ ตล.กบง.ฉ.2 ซี 04/2557
ผลประกาศตามตกลงราคาเลขที่ ตล.กบง.ฉ.2 ซี 04/2557
  กองบัญชี
25.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557   กองบัญชี
26.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี 03/2557
ผลประกาศตามประกวดราคาเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 ซี 03/2557
  กองบัญชี
27.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557   กองบัญชี
 28.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2557    
29.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2557    
เรื่องที่   เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร   สถานที่จัดเก็บ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558   
1.
  ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2558
  กองบัญชี
2.
  ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 ซี 01/2558
  กองบัญชี
3.
  ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2558
  กองบัญชี
4.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2558
  กองบัญชี
5.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2558
  กองบัญชี
6.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2558
  กองบัญชี
7.   ประกาศตกลงราคาซื้อเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2558
  กองบัญชี
8.
  ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558
  กองบัญชี
9.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2558
  กองบัญชี
10.   ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2558
  กองบัญชี
11.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2558
  กองบัญชี
12.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2558
  กองบัญชี
13.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2558

  กองบัญชี
14.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2558

  กองบัญชี
15.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2558

  กองบัญชี
16.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2558

  กองบัญชี
17.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558

  กองบัญชี
18.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558

  กองบัญชี
19.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2558

  กองบัญชี
20.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2558

  กองบัญชี
21.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2558

  กองบัญชี
22.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2558

  กองบัญชี
23.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2558

  กองบัญชี
24.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2558

  กองบัญชี
25.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2558

  กองบัญชี
26.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2558

  กองบัญชี
27.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2558

  กองบัญชี
28.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2558

  กองบัญชี
29.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2558

  กองบัญชี
30.  

ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 34/2558

  กองบัญชี
31.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2558   กองบัญชี
32.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2558   กองบัญชี
33.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2558   กองบัญชี
34.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2558   กองบัญชี
35.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2558   กองบัญชี
36.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2558   กองบัญชี
37.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2558    กองบัญชี
38.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2558    กองบัญชี
39.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 38/2558   กองบัญชี
40.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 39/2558   กองบัญชี
41.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 40/2558   กองบัญชี
42.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 52/2558   กองบัญชี
 43.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 53/2558
   กองบัญชี
44.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 54/2558
   กองบัญชี
45.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 55/2558
   กองบัญชี
46.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 56/2558
   กองบัญชี
47.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 57/2558
   กองบัญชี
48.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 67/2558
   กองบัญชี
49.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 68/2558
   กองบัญชี
50.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุหลัก 69/2558
   กองบัญชี
51.   ประกาศปรกวดราคาเลขที่ ปก.กรท.ฉ.2 พัสดุหลัก 02/2558
   กองระบบสื่อสาร
52.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ยธ.กกค.ฉ.2 (จป.) 003/2558    กองก่อสร้าง
53.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 53/2558    กองบัญชี
54.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 54/2558    กองบัญชี
55.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 55/2558    กองบัญชี
56.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 56/2558    กองบัญชี
57.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 57/2558    กองบัญชี
58.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 67/2558    กองบัญชี
59.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 68/2558    กองบัญชี
60.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 69/2558   กองบัญชี
เรื่องที่   เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร   สถานที่จัดเก็บ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559
 
 1.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2559    กองบัญชี
 2.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2559    กองบัญชี
 3.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2559    กองบัญชี
 4.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 05/2559    กองบัญชี
 5.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2559    กองบัญชี
 6.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2559    กองบัญชี
7.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2559   กองบัญชี
8.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2559   กองบัญชี
9.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 11/2559   กองบัญชี
10.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2559   กองบัญชี
11.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2559   กองบัญชี
12.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2559   กองบัญชี
13.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2559   กองบัญชี
14.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2559   กองบัญชี
15.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 09/2559   กองบัญชี
16.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 13/2559   กองบัญชี
17.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2559   กองบัญชี
18.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2559   กองบัญชี
19.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2559   กองบัญชี
20.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 18/2559   กองบัญชี
21.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 19/2559   กองบัญชี
22.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2559   กองบัญชี
23.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2559   กองบัญชี
24.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2559   กองบัญชี
25.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2559   กองบัญชี
26.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2559   กองบัญชี
27.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2559   กองบัญชี
28.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 24/2559   กองบัญชี
29.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 25/2559   กองบัญชี
30.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2559   กองบัญชี
31.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2559   กองบัญชี
32.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2559   กองบัญชี
33.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2559   กองบัญชี
34.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2559   กองบัญชี
35.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2559   กองบัญชี
36.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2559   กองบัญชี
37.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2559   กองบัญชี
38.   ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ซส.กองบัญชี.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 03/2559   กองบัญชี
39.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กองบัญชี.ฉ.2 พัสดุรอง 38/2559   กองบัญชี
40.   จ้างเหมาค่าแรง เลขที่ ฉ.2 ฝวบ./กค.จร.คชฟ.3/จป.001/2559    กองบัญชี
41.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-01/2559    กองบัญชี
42.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 ฝวบ./ภค.จร.คชฟ.3/จป.001.2559   กองบัญชี
43.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.จค.(จซ.) 001/2559
  กองอำนวยการ
44.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2559
   กองอำนวยการ
45.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ จซ.กวว.ฉ.2 (สอ.) 001/2559
   กองอำนวยการ
46.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ยธ.กกค.ฉ.2 (จส.) 001/2559   กองอำนวยการ
47.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ยธ.กกค.ฉ.2 (จต.) 001/2559   กองอำนวยการ
48.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ กกค.ฉ.2 (ยค.) จ-01/2559   กองอำนวยการ
49.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 05/2559   กองอำนวยการ
50.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 41/2559   กองอำนวยการ
51.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 42/2559   กองอำนวยการ
52.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 43/2559   กองอำนวยการ
53.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 44/2559   กองอำนวยการ
54.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 45/2559   กองอำนวยการ
55.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2พัสดุรอง 46/2559   กองอำนวยการ
56.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 47/2559   กองอำนวยการ
57.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 48/2559   กองอำนวยการ
58.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 50/2559   กองอำนวยการ
59.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 51/2559   กองอำนวยการ
60.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 04/2559   กองอำนวยการ
61.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 47/2559   กองอำนวยการ
62.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 46/2559   กองอำนวยการ
63.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.พัสดุรอง 41/2559   กองอำนวยการ
64.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 42/2559   กองอำนวยการ
65.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 43/2559    กองอำนวยการ
66.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 44/2559    กองอำนวยการ
67.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ2 พัสดุรอง45/2559    กองอำนวยการ
68.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 48/2559    กองอำนวยการ
69.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล.กบญ. พัสดุรอง 50/2559   กองอำนวยการ  
70.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 05/2559   กองอำนวยการ  
71.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ตล. กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 49/2559    กองอำนวยการ  
72.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านช่าง 04/2559    กองอำนวยการ  
73.   ประกวดราคาซื้อ เลขที่ ปก.กรท.ฉ.2 02/2559 เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน  52 วงจร   กองอำนวยการ  
74.   ประกาศ สอบราคา เลขที่ จฉ.2(บห.) 03/2559    กองอำนวยการ  
75.   ประกาศ สอบราคา เลขที่ จฉ.2(บห.) 04/2559   กองอำนวยการ  
 76.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก เครื่องมือ-เครื่องใช้ 07/2559   กองอำนวยการ
 
77.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 07/2559      
78.          
เรื่องที่   เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร   สถานที่จัดเก็บ
         
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560        
1.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ซส. พัสดุรอง 07/2560   กองอำนวยการ
2.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ซส. พัสดุรอง 09/2560   กองอำนวยการ
3.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 03/2560    กองอำนวยการ
4.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 04/2560    กองอำนวยการ
5.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 05/2560    กองอำนวยการ
6.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 06/2560    กองอำนวยการ
7.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 07/2560    กองอำนวยการ
8.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 08/2560    กองอำนวยการ
9.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 10/2560   กองอำนวยการ 
10.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 11/2560   กองอำนวยการ
11.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 12/2560   กองอำนวยการ
12.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 14/2560   กองอำนวยการ
13.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 15/2560   กองอำนวยการ
14.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กบญ.ปก พัสดุรอง 16/2560   กองอำนวยการ
15.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 ซส.กบญ พัสดุรอง 09/2560 เปิดซอง วันที่ 27 ตุลาคม 2559   กองบัญชี
16.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2560
  กองบัญชี
17.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2560   กองบัญชี
18.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง(115) 17/2560   กองบัญชี
19.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง(115) 26/2560   กองบัญชี
20.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2560   กองบัญชี
21.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2560   กองบัญชี
22.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 29/2560   กองบัญชี
23.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2560   กองบัญชี
24.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 31/2560   กองบัญชี
25.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2560   กองบัญชี
26.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2560   กองบัญชี
27.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 34/2560   กองบัญชี
28.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 35/2560   กองบัญชี
29.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2560   กองบัญชี
30.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2560   กองบัญชี
31.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 38/2560   กองบัญชี
32.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 39/2560   กองบัญชี
33.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 42/2560   กองบัญชี
34.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 43/2560   กองบัญชี
35.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 44/2560   กองบัญชี
36.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 45/2560   กองบัญชี
37.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-01/2560   กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
38.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2560   กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
39.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ.(จส.) 001/2560   กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
40.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 30/2560   กองบัญชี
41.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 33/2560   กองบัญชี
42.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 39/2560   กองบัญชี
43.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 45/2560   กองบัญชี
44.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 50/2560   กองบัญชี
45.   ประกาศประกวดราคาเลขที่ ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 32/2560   กองบัญชี
46.                           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทรศัพท์ 045-242434-6 045-285572-4 โทรสาร 045-255419

   

เข้าชม : 2528

มาตรา 9(8) -3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9(8) -2 แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) -1 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ใช้พิจารณา
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ