1 2 3
 
  • PEA Mobile
  • PEA Smart Card Reader
  • Vision & Mission and Core Value
  • -->

PEA Mobile

สาระน่ารู้

หลอดไฟที่ให้แสงสว่างมีแบบใดบ้าง..?

หลอดไฟที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างนั้นมีแบบใดบ้าง? เหมาะสำหรับการใช้งานลักษณะใด? หากเลือกใช้ให้ถูกกับลักษณะจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ ดังนั้นเราจึงนำความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างมาให้ศึกษากัน..  

 

ฟ้าผ่าเปรี้ยงๆ..เลี่ยงใต้ต้นไม้-ตู้ฮัลโล..

ในช่วงกลางปี มักจะเกิดพายุฤดูร้อน น้องๆจะเห็นทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง เผลอๆก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงๆมาให้หนูๆตกใจกันด้วย วันไหนเดินอยู่กลางแจ้งดีๆเกิดมีฝนตกลงมา อย่าเข้าไปหลบในในตู้โทรศัพท์หรือใต้ต้นไม้เด็ดขาด!  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

ทำอย่างไรระบบแสงสว่างจะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ..

ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ถ้านำระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานลงได้...  

 

รู้คิด รู้ใช้

“อยากออม อยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเล่นหุ้นตราสารทุนก็กลัวเสี่ยงจะขาดทุน ลงทุนอย่างอื่นก็ไม่รู้จักไม่รู้จะออม-ลงทุนอะไรดี สุดท้ายก็ยังคงฝากเงินไว้เหมือนเดิม  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

INSTAGRAM PEA THAILAND