สาระน่ารู้ ไฟฟ้าน่ารู้ รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร


  

     อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้ โดยการสังเกตแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ดังนี้

      ขนาดสายไฟฟ้า ต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสาย และให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ
      การติดตั้งสายไฟฟ้า ต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับ เพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย สายไฟฟ้าต้องไม่พาดบนโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก หรือส่วนที่เป็นโลหะต่าง ๆ มิฉะนั้นต้องเดินสายไฟฟ้าโดยใช้พุกประกบหรือร้อยท่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือสายไฟฟ้าชำรุด
     จุดต่อสายไฟฟ้า ต้องแน่น ผิวหน้าหรือสายเคลือบพีวีซีจะต้องไม่ฉีกขาด พันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟฟ้า
     สภาพสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุการใช้งานสังเกตได้จากฉนวนมีการแตก บวมหรือแห้งกรอบการชำรุดของฉนวนสายไฟฟ้าอาจเกิดจากหนูหรือแมลงกัดแทะ ถูกของมีคมบาด วางของหนักทับ หรือเดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน
     เต้ารับ-เต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า ต้องไม่แตกร้าวและไม่มีรอยไหม้ การต่อสายไฟฟ้าที่เต้ารับและเต้าเสียบต้องแน่น และใช้ขนาดสายไฟฟ้าที่ถูกต้อง เมื่อเสียบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เต้าเสียบนั้นเต้ารับต้องแน่น ติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นหรือมีน้ำท่วม ติดตั้งให้พ้นมือเด็ก ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีให้กำจัดทันที
     แผงสวิตซ์ไฟฟ้า ต้องติดตั้งในที่แห้ง ไม่เปียกชื้น อยู่สูงพอสมควร และห่างไกลจากสารเคมีและสารไวไฟต่างๆ ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตซ์ ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตซ์ แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดนิ และควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่เช่นกัน
     ตัวคัตเอาต์และฝาครอบ การเลือกใช้คัตเอาต์จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ตัวอาคารและปริมาณไฟฟ้าแต่ละจุดที่คัตเอาต์สามารถรองรับได้ ตัวคัตเอาต์ต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าว ลักษณะภายในจะต้องใส่ฟิวส์ให้ถูกขนาดและมีฝาครอบปิดให้มิดชิด ห้ามใช้วัสดุอื่นใส่แทนฟิวส์ ขั้วต่อสายที่คัตเอาต์เมื่อสับใช้งานต้องแน่น

     นอกเหนือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสายไฟฟ้า แผงสวิตซ์ และคัตเอาต์แล้ว โครงสร้างของอาคารหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ช่วงฤดูฝนควรต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งโครงสร้างของหลังคาและพื้นผนัง หากมีจุดใดรั่วต้องรีบแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นปกติมิฉะนั้นเมื่อฝนตกอาจมีน้ำซึมเข้ามาทำลายระบบต่างๆภายในอาคารได้เช่นกัน
     หรือในช่วงฤดูร้อนที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศมาก ควรมีการตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่โดยใช้ไขควงเช็กไฟ หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม ตรวจความแน่นของจุดต่อสายและจุดเข้าปลายสายทุกจุด และฝาครอบหรือการพันฉนวนมีสภาพเรียบร้อย ขณะใช้งานหากเครื่องปรับอากาศมีเสียงดังมากผิดปกติควรให้ช่างตรวจสอบและแก้ไข

     สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้หากเราใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อมาใช้งาน รวมทั้งมีการใช้ให้ถูกวิธี รีบแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ยากที่จะย่างกรายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน..


ที่มาของข้อมูล: วารสารสายใจไฟฟ้า ฉบับที่ 1/2555  www.saijaifaifamag.com

posted on 27 ก.ย. 2555 : 15:49 by Nutthaphong

  

เข้าชม : 2915

สารพันปัญหาน่ารู้ของสายไฟฟ้า
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ..
การฟื้นฟูระบบหลังน้ำท่วม...
รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร..