ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง


  

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของผู้ว่าการ PEA ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable การเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ Excellence in Governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริต คอร์รัปชัน มีมาตรฐานทางจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังทุกการไฟฟ้าภายในปี 2559 มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าการ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง" เป็น "การไฟฟ้าโปร่งใส"  ที่จะให้ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน


1. นโยบายต่อต้านทุจริต
2. นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของสายงานการไฟฟ้า ภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4. นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
5. ประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครการไฟฟ้าโปร่งใส


posted on by tomwebmaster

  

เข้าชม : 2282
PEA NE2
PEA NE2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
PEA เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ.ไม่โกง