1 2 3
 
  • _blank
  • _blank
  • _blank


มาตรา 7


มาตรา 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร หน่วยงาน

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน กฟอ.เสลภูมิ  

 

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน : กฟอ.เสลภูมิ  

 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กฟอ.สล.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาค ปีที่ 13 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ บ.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี  

 

ประชุมไฟฟ้าโปร่งใส

ร่วมประชุมเครือข่ายไฟฟ้าโปร่งใสตัวแทนจดหน่วย , ตัวแทนเก็บเงิน , ตัวแทนตัด-ต่อกลับมิเตอร์  

 

ข่าวสารหน่วยงาน ทั้งหมด